Rörelse- och stödjeorgan

Under den här rubriken hittar Du behandlingsmetoder för bland annat ryggskott / lumbago, ishias, whiplash, spondylolisthes, spinalstenos, diskbråck.
Vid eventuell operation såsom steloperation, protes, mm, hjälper vi till med rehab både före och efter.

OMT

OMT står för Ortopedisk Manuell Terapi och är ett av de specialistområden som sjukgymnasterarbetar med. Det inkluderar undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, övriga leder, muskler och nerver.

Vid patientens första besök görs en undersökning som inkluderar intervju/analys av patientens sjukhistoria, samt smärt- och funktionsstatus. En manuell undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter görs. Den manuella undersökningen utgörs av ett systematiskt testsystem där rörlighet undersöks, samt tester görs för att smärtreproducera respektive avlasta olika strukturer. En behandlingsplan sätts upp tillsammans med patienten utifrån de fynd som sjukgymnasten gjort i undersökningen.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder t ex mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. Åtgärder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till enskild led eller symtomgivande struktur, eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild. Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning i syfte att förhindra återfall.

Utbildningen är uppdelad på tre steg och sektionen för Ortopedisk manuell terapi ser till att kvaliteten på kurser och lärare är hög. Steg 1 omfattas av tre-fyra veckokurser, medan steg 2 respektive 3 omfattar tre

terminer vardera på deltid motsvarande 20 poäng. Om man har Magisterexamen samt examen på OMT steg 3 ger detta specialistkompetens inom området.

OMI

Ortopedisk medicin är ett organspecifikt kunskapsområde, som innefattar kunskaper om rörelseorganens sjukdomar vid sidan om de ortopedkirurgiska, reumatologiska och neurologiska specialiteterna. Sjukdomstillstånd, vanligen smärtsamma och belastningsberoende, utgående från muskler, senor, ligament, leder och ledkapslar där ortopedkirurgisk, reumatologisk och neurologisk diagnostik inte kan finna en vävnadsskada att behandla, utgör, enligt Socialstyrelsens rapport 1994:4, omkring 96 % av alla smärttillstånd som kan utgå från rörelseapparaten.

Inom ortopedisk medicin arbetar man med en systematisk undersökningsmetodik som är standardiserad och den kliniska examinationen är lika för läkare och sjukgymnaster. Det finns studier gjorda, som visar en väldigt hög interexaminer reliability, där man hamnar en bra bit över 80 %. Detta gör det också mycket intressant ur studiehänseende då det med systematiska medel går att katalogisera patienterna.

OMI-Global (Orthopaedic Medicine International) bedriver i dag en internationell utbildning i ortopedisk medicin som är standardiserad. Den ger en reglerad utbildningsgång för intresserade läkare och sjukgymnaster.

Mekanisk Diagnostik och Terapi enligt McKenzie

MDT är ett koncept för diagnostik och behandling av smärttillstånd i rygg, nacke och andra leder. Det är en av de allra vanligaste metoderna i världen bland sjukgymnaster. I Sverige har den fått ökande spridning på senare år och 2 400 sjukgymnaster och läkare har gått minst den inledande fyradagarskursen i metoden. Vid undersökning av patienter med smärttillstånd i rörelseapparaten fokuserar man på vilka förändringar i smärta och rörlighet man kan se vid test med upprepade rörelser.

Hos ca 70% av alla med nydebuterade rygg eller nackbesvär kan man se en s k riktningspreferens. Då kommer rörelser i en riktning t ex framåtböjning att ge en successiv ökning av smärtan medan upprepade rörelser i en annan oftast motsatt riktning ge en successiv minskning av smärtan.

Med ledning av det får patienten ett intensivt program för egenvård där några enkla övningar som inte är ansträngande upprepas många gånger per dag. Patienten får dessutom lära sej vilka rörelser eller positioner som förvärrar smärtan. Under en period får han då undvika dessa aktiviteter. Om inte patientens egna rörelser räcker för att reducera smärtan lägger sjukgymnasten till behandling i form av mobilisering eller manipulation.

I ett stort antal undersökningar har man visat att undersökningsmodellen har en god prognostisk förmåga och att de patienter man hittar en riktningspreferens hos också har ett bättre resultat om man kan följa den behandlingsregimen. Långtidseffekten är i den enda svenska effektstudien mycket bra med ett bättre resultat fortfarande fem år efter behandlingen.

Idrottsmedicin

Med idrottsmedicin menar man den typ av skador som har uppkommit i samband med någon form av idrottsaktivitet, på motion eller elitnivå, som tex fotledsstukning, menisk- och korsbandsskada, muskel- senskada.

Behandlingen är individspecifik. Man tränar förutom rörlighet och styrka även balans, koordination, proprioception och kroppsmedvetenhet. Målet är att på kortast möjliga tid återfå idrottaren/motionären till samma funktion som innan skadan inträffade.

Idrottsmedicin innehåller även smärtlindring (tens, akupunktur…), elektrisk muskelstimulering (nmes), manuell behandling samt rådgivning och förebyggande information.